children's kimono plan|kimono miyabi【asakusa・ueno・kyoto】

Premier Kids Kimono Plan

Plan

Premier Girls’ Furisode Kimono Plan

Plan

Premier Boys’ Umanori Hakama Kimono Plan

Plan