ค าอธิบายการบริการเชา่กิโมโน | มิยาบิ กิโมโน【สาขาอาซากสุะ・สาขาอเุอโนะ・เกียวโต】

กิโมโนแพลนพิเศษ

แพลนชุดกิโมโนแต่งตามใจ(สาขาอุเอโนะเท่านั้น )

เราสามารถแต่งชุดกิโมโนในสไตล์ที่คุณชอบได้

More
Plan