children's kimono plan|kimono miyabi【asakusa・ueno・kyoto】

Kimono for children

Plan

Furisode kimono for little girls

Plan

Formal kimono for boys

Plan