กิโมโนผู้หญิง|มิยาบิ กิโมโน【สาขาอาซากุสะ・สาขาอุเอโนะ・เกียวโต】

กิโมโนโกมลเซทA

Plan

กิโมโนโกมลเซทB

Plan

กิโมโนนิชักโซเดะ

Plan

กิโมโนเอบะฟุริโซเดะเซทB(袋帯)

Plan

กิโมโนฟุริโซเดะเซทC

Plan

กิโมโนโฮมงกิ

Plan