ค าอธิบายการบริการเชา่กิโมโน | มิยาบิ กิโมโน【สาขาอาซากสุะ・สาขาอเุอโนะ・เกียวโต】

ชุดฮันฟู[เฉพาะสาขาอุเอโนะเท่านั้น]

บริการเช่าชุดฮันฟู|Kimono Miyabi【Ueno Only】

在東京也能體驗的漢服造型

More
Plan
Plan

漢服攝影

東京在地的專業的攝影團隊,幫您記錄下穿著漢服最美的旅程。

More