ค าอธิบายการบริการเชา่กิโมโน | มิยาบิ กิโมโน【สาขาอาซากสุะ・สาขาอเุอโนะ・เกียวโต】

บริการฟรี

บริการฟรีโตเกียว

ทางร้านของเรามีบริการรับรองคุณลูกค้า เพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการที่ร้าน ที่ต่างไปจากที่อื่น โดยเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

More
Plan
Plan

บริการฟรีเกียวโต

ทางร้านของเรามีบริการรับรองคุณลูกค้า เพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการที่ร้าน ที่ต่างไปจากที่อื่น โดยเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

More